F-gass forordningen er et regelverk som kommer fra EU og som setter krav til eiere av kjøleanlegg, varmepumper og luftkjølingsutstyr, samt til firmaer og personer som utfører service og vedlikehold. 

Hva betyr så dette for deg som anleggseier?

Krav ved lekkasje av kuldemedie

Når et anlegg har lekkasje må dette utbedres så raskt som mulig. Det er ikke tillatt å etterfylle kuldemedie uten å gjøre aktive grep for å identifisere og tette lekkasjen. I praksis betyr dette at om det er lite kuldemedie på anlegget så skal lekkasjesøking startes umiddelbart. En normal prosedyre er å lekkasjesøke med grove lekkasjesøkeverktøy som sjekk etter olje, bruk av lekkasjesøkespray, og elektrisk detektor. Gir ikke dette resultater fylles anlegget opp med UV-sporstoff og kuldemedie. Anlegget vil da gå en periode med dette, normalt 2-4 uker, før anlegget lekkasjesøkes med UV-lys. Om man heller ikke med UV-lys kan lokalisere lekkasjen må anlegget tømmes for kuldemedie og lekkasjesøkes med nitrogentrykk. Det vil da kunne være behov for å seksjonere anlegget og la det stå på trykk over natten. Når lekkasjepunkten(e) er lokalisert og utbedret skal anlegget trykksettes for tetthetsprøve. Prøvetrykket anbefales at holdes i minimum 12 timer før anlegget vakuumeres og kjøres i gang. Regelverket setter også krav til etterkontroll innen 1 måned etter reparasjon for å sikre at anlegget ikke lekker kuldemedie.

Krav til etterkontroll ved andre reparasjoner

Når det er utført reparasjon på kjølekretsen er det krav om etterkontroll innen 1 måned. Dette for å sikre at anlegget ikke lekker kuldemedie.

Krav til periodisk lekkasjekontroll

Kravene til periodisk lekkasjekontroll varierer ut i fra type kuldemedie. Intervallene er hver 12 måned, 6 måned, og hver 3 måned. Med stasjonær lekkasjealarm kan intervallene økes. Under følger en liten oversikt over dagens grenseverdier for årlig lekkasjekontroll. For ytterligere informasjon om periodisk lekkasjekontroll, ta kontakt.

R134a – 3,5kg
R404A/R507 – 1,3kg
R410A – 2,4kg
R448A – 3,6kg
R452A – 2,3kg

Krav til dokumentasjon og kuldemedieregnskap

Som anleggseier er du ansvarlig for at det finnes dokumentasjon og kuldemedieregnskap. Dette kravet oppfylles ved at vi leverer en egen perm til hvert anlegg hvor beskrivelse, serviceprotokoll, fylleskjemaer osv. ligger. Denne permen skal da være på plassen til en hver tid.

Krav til sertifisert personell og bedrift

Alle som jobber med kuldemedier skal være F-gass sertifisert. Som anleggseier skal du sørge for at all service og vedlikehold på kjøleanleggene skal fortas av sertifisert personell. Vi i Klimaconsult AS er sertifisert som bedrift, og våre ansatte har personlig sertifisering i tillegg. Vi er sertifisert i klasse 1, høyeste sertifisering og kan jobbe med alle typer kuldeanlegg.

Kontroller og bøter

F-gass forordningen tredde i kraft på slutten av 2013. Miljødirektoratet er kontrollorgan for at f-gass forordningen etterfølges, og i løpet av 2013 ble det utført 53 uanmeldte inspeksjoner. Miljødirektoratet avdekket avvik i 40 % av tilfellene og økte intensiteten av kontroller i årene som kommer. Tvangsmulktene ligger normalt på kr. 10 000 – 30 000,-.

Kort oppsummert

  • Anlegg må lekkasjesøkes umiddelbart
  • Alle anlegg skal etterkontrolleres
  • Krav om dokumentasjon for alle anlegg
  • Krav om årlig lekkasjekontroll
  • All service og vedlikehold skal utføres av serti­fisert personell
  • Miljødirektoratet foretar uanmeldte kontroller
  • Du som anleggseier er ansvarlig
4857969